Posts

Showing posts from October, 2011

ວັດອົງຕື້ມະຫາວິຫາຣ

Image
ວັດອົງຕື້ມະຫາວິຫານ ເປັນ1ໃນຈຳນວນຫລາຍໆວັດທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດ, ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,​ແລະມີຄວາມຫມາຍຄວາມສຳຄັນທາງໂບລານນະສະຖານ ແລະ ປະຫວັດສາດ ເປັນວັດທີ່ ປະຊາຊົນລາວ ທີ່ຢູ່ປະເທດອ້ອມຂ້າງ ກໍຄື ປະຊາຊາຊົນຢູ່ປະເທດອື່ນໆ ໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບນັບຖື ແລະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດ ເຊິ່ງສະແດງອອກຈາກຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ“ ບຸກຄົນ ຜູ້ໃດເຂົ້າມາໃນວຽງຈັນ ຄັນບໍ່ໃດ້ໄປກາບນົບຍາພໍ່ອົງຕື້ ຖືວ່າມາບໍ່ຮອດວຽງຈັນ “ນອກຈາກນີ້ ວັດອົງຕື້ຍັງເປັນສະຖານທີ່ປະກອບພິທີສຳຄັນໆ ທາງລາດສະການໃນສະໃຫມກ່ອນເຊັ່ນພິທີ ຖືນ້ຳ ຫລື ດື່ມນ້ຳສັດຕາບັນ (ກິນນ້ຳສາບານ) ຂອງບັນດາຜູ້ນຳປະເທດໃນສະໃຫມກ່ອນຈະເປັນ ປະເທດ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, ໃນຂະນະທີ່ງານປະເພນີບຸນທາດຫລວງສຳເລັດລົງແລ້ວ ແຕ່ຖືວ່າຍັງບໍ່ແລ້ວ ເພາະຕ້ອງໃດ້ມາປະກອບພິທີ ເຮັດບຸນຢູ່ວັດອົງຕື້ ວັດອິນແປງອີກ ຈື່ງຈະຖືວ່າງານປະເພນີບຸນພະທາດຫລວງສຳເລັດລົງຢ່າງສົມບູນໃນສະໃຫມກ່ອນ ວັດອົງຕື້ມີອານາເຂດຕິດກັບວັດອິນແປງ, ວັດມີໄຊ ແລະ ວັດຫາຍໂສກ, ແຕ່ຍ້ອນການພັດທະນາຂອງບ້ານເມືອງມີການຂະຫຍາຍ, ມີການຕັດຖະຫນົນຫົນທາງ ເພື່ອຄວາມສວຍງາມ ແລະການເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ດັ່ງນັ້ນຈື່ງເຮັດໃຫ້ວັດທັ້ງ4ຄື ວັດອົງຕື້ , ວັດອິນແປງ ວັດມີໄຊ ແລະ ວັດຫາຍໂສກ ຕ້ອງແຍກອອກຈາກກັນດັ່ງທີ່ເຮົາເຫັນໃນປ…

ເມື່ອງລາວສວຍງາມ

Image

ວີດີໂອ

Image
ลาวหลง
ປັນຍາປາຣະມີ 30 ທັດ

[AFgmLOk,6\8O@gVnvO]k; ๑ใ xแk[ki,u og,k 9L 48;g9k visg9k l,<k l,R@m?L og,k 9L 48;g9k visg9k l,<k l,R@m?L og,k 9L 48;g9k visg9k l,<k l,R@m?L ใ og,k 9Lk9ถ@  xแkp6gxg9k l68*g9k ;b9ikg8k 4klkpPtglgdk mlแkomgik gpkg]kdนg5k sb99ถY ; 0bgo(o so(;ko xkxY l68*9Y lbilk o,k,bใ ใ mkoxki,ul,{gนO  B9bxbglk 48;K mko1x{xki,u l,{gนO B9bxbglk 48;K mkoxi,9ถxki,ul,{gนO B9bxbglk 48;K r6gm?k lrRแ69แkgIk voน(mb86ol,<น8g9k glk 48;K B9bxb visY ;9 glk 48;K visoY( lioY 80สk,b viso(Y lbilk o,k,bใ           ใ luixki,ul,{gนO B9bxbglk 48;K lui1x{[ki,u  l,{ gนO B9bxbglk 49;K luixki,9ถxki,ul,{gนO B9bxbglk 48;K r6gmMk lrRแ69แkgIk voน(mb86ol,<น8g9k glk 48;K B9bxb l,<kl,R@gmk ;9 glk 48;K l,<kl,R@mY liIY 80สk,b  l,<kl,R@mY lbilk o,k,bใ           ใ god_,[ki,ul,{gนO B9bxbglk 48;K god_,1x{[ki,u l,{gนO B9bxbglk 48;K god_,xki,9ถxki,ul,{gนO B9bxb glk 48;K  r6gmMk lrRแ69แkgIk voน(mb86ol,<น8g9k glk 48;K B9bxb ;b=k0iItl,{gนO ;9 glk 48;K ;b=k0i Itl,{oOY liIY 8Lk,b ;b=k0iItl,{oOY lbilk o,k,bใ          ใ xแk[ki,ul,…