ປັນຍາປາຣະມີ 30 ທັດ


[AFgmLOk,6\8O@gVnvO]k;
๑ใ xk[ki,u
og,k 9L 48;g9k visg9k l,<k l,R@m?L
og,k 9L 48;g9k visg9k l,<k l,R@m?L
og,k 9L 48;g9k visg9k l,<k l,R@m?L
           og,k 9Lk9@  xkp6gxg9k l68*g9k ;b9ikg8k 4klkpPtglgdk mlkomgik gpkg]kdg5k sb99Y ; 0bgo(o so(;ko xkxY l68*9Y lbilk o,k,b
            mkoxki,ul,{gO  B9bxbglk 48;K mko1x{xki,u l,{gO B9bxbglk 48;K mkoxi,9xki,ul,{gO B9bxbglk 48;K r6gm?k lrR69kgIk vo(mb86ol,<8g9k glk 48;K B9bxb visY ;9 glk 48;K visoY( lioY 80k,b viso(Y lbilk o,k,b
          ใ luixki,ul,{gO B9bxbglk 48;K lui1x{[ki,u  l,{ gO  B9bxbglk 49;K luixki,9xki,ul,{gO B9bxbglk 48;K r6gmMk lrR69kgIk vo(mb86ol,<8g9k glk 48;K B9bxb l,<kl,R@gmk ;9 glk 48;K l,<kl,R@mY liIY 80k,b  l,<kl,R@mY lbilk o,k,b
          ใ god_,[ki,ul,{gO B9bxbglk 48;K god_,1x{[ki,u l,{gO B9bxbglk 48;K god_,xki,9xki,ul,{gO B9bxb glk 48;K  r6gmMk lrR69kgIk vo(mb86ol,<8g9k glk 48;K B9bxb ;b=k0iItl,{gO ;9 glk 48;K ;b=k0i Itl,{oOY liIY 8Lk,b ;b=k0iItl,{oOY lbilk o,k,b
         ใ xk[ki,ul,{gO B9bxbglk 48;K xk1x{[ki,u l,{gO B9bxbglk 48;K xkxki,9xki,ul,{gO B9bxbglk 48;K r6gmMk lrR69kgIk vo(mb86ol,<8g9k glk 48;K B9bxb l68g9k ;9 glk 48;K l689Y liIY 80k,b l689Y lbilk o,k,b
         ใ ;bibpxki,ul,{gO B9bxbglk 48;K ;bibp1x{[ki,u l,{gO B9bxbglk  48;K ;bibpxki,9xki,ul,{gO B9bxbglk 48;K r6gmMk lrR69kgIk vo(mb86ol,<8g9k glk 48;K B9bxb g]kd;bm^ ;9glk 48;K g]kd;bm6Y liIY 80k,b g]kd;bm6Y lbilk o,k,b   
             -o(bxki,ul,{gO B9bxbglk 48;K  -o(b1x{xki,u l,{gO B9bxbglk 480K -o(bxi,9xki,ul,{gO B9bxbglk 48;K r6gmMk lrR69kgIk vo(mb86ol,<8g9k glk 48;K B9bxb vo69(gik x6iblm,<lki5b ;9 glk 48lK vo69(iY x6iblm,<lki5bง  lioY 80k,b vo69(kiY x6iblm,<lki5b lbilk o,k,b  
           l0)txki,ul,{gO B9bxbglk 48;K l0)t1x{[ki,u l,{gO B9bxbglk 48;Kl0)xki,9k [ki,ul,{gO B9bxbglk 48;K  r6gmMk lrR69kgIk vo(mb86ol,<8g9k glk 48;K B9bxb l9k gm;,o6LkoY ;9 glk 48;K l9kiY gm;,o6LkoY lioY 80k,b l9k iY gm;,o6LkoY lbilko,k,b  
           vmb9koxki,ul,{gO B9bxbglk 48;K vmb9ko1x{ xki,ul,{gO B9bxbglk 48;K  r6gmMk lrR69kgIk     vo( mb86ol,<8g9k glk 48;K B9bxb r6gm?k;9 glk 48;K r6m?Y lioY
80k ,b rm?Y lbilk o,k,b
           ใ g,9(kxki,ul,{gO B9bxbglk 48;K g,9(1xki,ul,{gO v9bxbglk 48;K g,9(kxki,9xki,u l,{gO B9bxbglk 48;K r6gmMk lrR69kgIk   vo(mb86ol,<8g9k glk 48;KB9bxb  48;K ;9 glk 48;K 48;o(Y lioY 80k,b 48;o(Y lbilk o,k,b
          1gx{d_k[ki,ul,{gO B9bxbglk 48;K 1g[{d_k1x{[ki,u l,{
gO B9bxbglk 48;K 1gx{d_k[ki,9[ki,u l,{gO B9bxbglk 48;K r6gmMk lrR69kgIk   vo(mb86ol,<8g9k glk 48;K B9bxb  48;K ;9 glk 48;K 48;o(Y lioY 80k,b 48;o(Y lbilk o,k,b
          r6gm?k lrRE9(kgIk mg,<k g]kd69(gik ;gik lgS\k ,8*z]g9k 0 Bg0)9Y i9(og9pYP lbilk o,k,b g9lY vko64kg;o lrRvo(ikpPk ;lo(@  lrRmk ob9b9k dYlgfFy[i[:8: c:mYJouHdjvOc]

Comments

  1. บ่อฮู้ว่าคอมคนอื่นอ่านได้บ่อ

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ຣົສວັນນະຄະດີ(ເລື່ອງພະເຫວສສັນດອນ)

ຄວາມເປັນມາຂອງວັນບຸນອອກພັນສາ