ພຣະພຸດທະສາສະນາ

1. ຄວາມຫມາຍຂອງຄຳວ່າສາສະນາ
       ຄຳວ່າສາສະນາ (ສາດສະໜາ) ເປັນຄຳມາຈາກພາສາສັນສະກິດ ມາຈາກຄຳວ່າ ສາສະນັງ ພາສາບາລີ ສາສນໍ ແປວ່າ ຄຳສັ່ງ ຄຳສອນ ພາສາອັງກິດ "Religion" ຄຳສອນນັ້ນໄດ້ມາຈາກການຕັດສະຮູ້ຂອງສາສະດາ ແລະໄດ້ມາຈາກຄຳແນະນຳຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ແລ້ວມີຜູ້ນຳມາເຜີຍແຜ່ຕໍ່ 
2. ປະເພດຂອງສາສະນາ  
        ສາສະນາໃນໂລກປະຈຸບັນແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄື
1, ສາສະນາເທວະນິຍົມ ຄືເຊື່ອວ່າທຸກສິ່ງໃນໂລກນີ້ລ້ວນແຕ່ແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສ້າງຂຶ້ນ ແລະເຊື່ອວ່າມີພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ  ສາສະນາເທວະນິຍົມມີຄື ສາສະນາຄຣິສ ສາສະນາອິສລາມ ສາສະນາຢູດາຍ ສາສະນາຊິກ ເປັນຕົ້ນ
2, ສາສະນາອະເທວະນິຍົມ ຄືສາສະນາທີ່ບໍ່ເຊື່ອວ່າມີພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ ແຕ່ເຊື່ອວ່າທຸກສິ່ງເກິດມາຈາກເຫດ  ຈາກປັດໄຈຕາມທຳມະຊາດ ສາສະນາອະເທວະນິຍົມມີ ສາສະນາພຸດ ສາສະນາເຊນ ແລະລັດທິບາງລັດທິໃນຈີນເປັນຕົ້ນ

ไฟล์:Religious syms.png
ສັນຍາລັກຂອງສາສະນາຕ່າງ ໆ

ພຣະພຸດທະສາສະນາ


r5mmxt;a83fpsp=h
!F -q,r6m;yx
fyocfomujgxaovyogfp.oxaf95[aoouh ltw\djvogvuho;jk-5,r6m;yx  grkt;jkzy;0v’-k;vyogfp,ulufe7n\kds;hk fyocfomujv5fq,lq,[6o wxfh;pcs^j’vtiypma, c]tgxao8Qodegoyf0v’ritr5mmlklok c]tg9Qk]ammy8jk’M ltw\djvoc[j’vvdgxao !* c7;ho xaf95[aoc[j’gxao & xtgmf7n vyogfp [a’dt]kgmf r64ko goxko va[dkoyllt4ko
xt-k-qovyogfpc[j’vvdgxao $ ;aoot7nG
!D ;aootdtla8 ,u|hkmujxqd7v’[
hkog,nv
@D ;
aootrik, ,u|hkmujlyj’lvoc]tgIafrymude8jk’M
#D ;
aootcrlp% ,u|hkmuj7hk0kpgiafm5itdyf
$D ;aootl6f ,
u|hkmujgIaf;PdIa[9hk’Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

ຣົສວັນນະຄະດີ(ເລື່ອງພະເຫວສສັນດອນ)

ຄວາມເປັນມາຂອງວັນບຸນອອກພັນສາ