Posts

Showing posts from October, 2012

ຜະຫາກ້ຽວ

ອ້າຍນີ້ເຫັນສາລາກວ້າງ ສຳບາຍຢາກແວ່ ໃຫ້ນ້ອງຄິດແຜ່ກວ້າງເອົາກ້ວຍເຂົ້າຕຶ໋ມສວນ ຫລືວ່າແນວນາມກ້ວຍທະນີບໍ່ຢາກປູກ ສົນແຕ່ກ້ວຍຕີບນ້ອຍແຄມຮົ້ວຈີກຕອງ ຊັ້ນບໍ