ຍອດຂອງທານ


01 ຍອດຂອງທານ  
ຖາມ:  ເທວະດາທູນຖາມວ່າບຸກຄົນໃຫ້ສິ່ງຂອງອັນໃດຊື່ວ່າໃຫ້ກຳລັງ, ໃຫ້ສິ່ງຂອງອັນໃດຊື່ວ່າໃຫ້ວັນນະ ໃຫ້ອັນໃດຊື່ວ່າໃຫ້ຄວາມສຸກ ໃຫ້ສິ່ງຂອງອັນໃດຊື່ວ່າໃຫ້ຈັກຂູ ແລະບຸກຄົນເຊັ່ນໃດຊື່ວ່າໃຫ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ?
ຕອບ: ພຣະພຸດທຸດທະເຈົ້າຊົງຕອບວ່າ ບຸກຄົນໃຫ້ອາຫານຊື່ວ່າໃຫ້ກຳລັງ ໃຫ້ຜ້າຊື່ວ່າໃຫ້ວັນນະ ໃຫ້ຍາຍພາຫານະຊື່ວ່າໃຫ້ຄວາມສຸກ ໃຫ້ປະທີບໂຄມໄຟ ຊື່ວ່າໃຫ້ຈັກຂຸ ແລະຜູ້ໃຫ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຊື່ວ່າໃຫ້ທຸກສິງທຸກຢ່າງ ສ່ວນຜູ້ທີ່ສັ່ງສອນທັມຊື່ວ່າໃຫ້ອັມມະລິດຈະທັມ 

Comments

Popular posts from this blog

ຣົສວັນນະຄະດີ(ເລື່ອງພະເຫວສສັນດອນ)

ຄວາມເປັນມາຂອງວັນບຸນອອກພັນສາ