ຄຳສະມາທານສິລ 10

ຄຳສະມາທານສິລ 10

ອຸກາສະ ກາຣຸນຍັງ ກັຕ໌ວາ ຕິສະເນນະສະຫະ ສີລານິ ເທຖະເມພັນເຕ ອະຫັງພັນເຕຯຯ
ອະຫັງ ພັນເຕ ສະຣະນະ ສີລັງ ຍາຈາມິ.
ທຸຕິຍັມປິ ອະຫັງ ພັນເຕ ສະຣະນະ ສີລັງ ຍາຈາມິ.
ຕະຕິຍັມປິ ອະຫັງ ພັນເຕ ສະຣະນະ ສີລັງ ຍາຈາມິ.
        ນະໂມ ຕັສສະ ພະຄະວະໂຕ ອະຣະຫະໂຕ ສັມມາສັມພຸດທັສສະຯ ວ່າ 3 ເທື່ອ
ພຸທທັງ ສະຣະນັງ ຄັສສາມິ
ທັມມັງ ສະຣະນັງ ຄັສສາມິ
ສັງຄັງ ສະຣະນັງ ຄັສສາມິ
ທຸຕິຍັມປິ ພຸທທັງ ສະຣະນັງ ຄັສສາມິ
ທຸຕິຍັມປິ ທັມມັງ ສະຣະນັງ ຄັສສາມິ
ທຸຕິຍັມປິ ສັງຄັງ ສະຣະນັງ ຄັສສາມິ
ຕະຕິຍັມປິ ພຸທທັງ ສະຣະນັງ ຄັສສາມິ
ຕະຕິຍັມປິ ທັມມັງ ສະຣະນັງ ຄັສສາມິ
ຕະຕິຍັມປິ ສັງຄັງ ສະຣະນັງ ຄັສສາມິ
1.   ປານາຕິປາຕາ  ເວລະມະນິ ສິກຂາ ປະທັງ ສະມາ ທິຍາມິ
2.   ອະທິນນາທານາ ເວລະມະນິ ສິກຂາ ປະທັງ ສະມາ ທິຍາມິ
3.   ອະພຣັຫມະຈະຣິຍາ ເວລະມະນິ ສິກຂາ ປະທັງ ສະມາ ທິຍາມິ
4.   ມຸສາວາທາຊາຕະຣຸປະຣະຊະຕະ ປະຕິຄະຫະນາ ເວລະມະນິ ສິກຂາ ປະທັງ ສະມາ ທິຍາມິ
5.   ສຸລາເມຣະຍະມັຊຊະປະມາທັດຖານາ ເວລະມະນິ ສິກຂາ ປະທັງ ສະມາ ທິຍາມິ
6.   ວິກາລະໂພຊະນາ ເວລະມະນິ ສິກຂາ ປະທັງ ສະມາ ທິຍາມິ
7.   ນັຈຈະຄີຕະວາທິຕະວິສຸກະທັສສະນາ ເວລະມະນິ ສິກຂາ ປະທັງ ສະມາ ທິຍາມິ
8.   ມາລາຄັນທະ ວິເລປະນະ ທາຣະນະ ມັນດະນະວິພູສະນັດຖານາ ເວລະມະນິ ສິກຂາ ປະທັງ ສະມາ ທິຍາມິ
9.   ອຸຈຈາສະຍະນະ ມະຫາສະຍະນາ ເວລະມະນິ ສິກຂາ ປະທັງ ສະມາ ທິຍາມ
10, ຊາຕະຣຸປະຣະຊະຕະ ປະຕິຄະຫະນາ ເວລະມະນິ ສິກຂາ ປະທັງ ສະມາ ທິຍາມິ
ອິມານິ ທະສະ ສິກຂາປະທານິ ສະມາທິຍາມິ. (ວ່າ3ເທືອ)

Comments

Popular posts from this blog

ຣົສວັນນະຄະດີ(ເລື່ອງພະເຫວສສັນດອນ)

ຄວາມເປັນມາຂອງວັນບຸນອອກພັນສາ