ມະຫາຊາດເຫວດສັນດອນຫຍໍ້ ໆ

ເນື້ອເລື່ອງຫຍໍ້ມະຫາເວສສັນດອນ ມີທັງໝົດ 13 ກັນ ມີ 1000 ພຣະຄາຖາ
1, ກັນທັສພອນ ມີ 19 ຄາຖາ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ພຣະພຸດທະເຈົ້າຕຣັສຮູ້ ແລ້ວສະເດັດໄປເທດສະນາໂປຣດພຣະເຈົ້າພິມພິສານ ຕໍ່ຈາກນັ້ນສະເດັດໄປໂປຣດພຸດທະບິດາ ແລະ ພຣະປຣະຍູຣະຍາດທີ່ກຸງກະບິນລະພັດ ເກີດຝົນ ໂບກຂະຣະພັດ ພຣະສົງສາວົກຂາບທູນອາຣາດທະນາໃຫ້ຊົງສະແດງເລື່ອງ ມະຫາເວດສັນດອນຊາດົກ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ເມື່ອກັບທີ 95 ນັບແຕ່ປັດຈຸບັນ ພຣະນາງຜຸດສະດີເຊີ່ງຈະຊົງເປັນພຣະມານດາຂອງພຣະເວດສັນດອນ ຊົງອະທິຖານຂໍເປັນມານດາຂອງຜູ້ມີໃຈບຸນ ຈົບລົງຕອນພຣະນາງໄດ້ຮັບພອນ 10 ປຣະການຈາກພຣະອິນ ອານິສົງຂອງຜຸ້ບູຊາກັນນີ້ຄື ຜູ້ນັ້ນຈະໄດ້ຮັບຊັບສົມບັດດັ່ງປາຖະໜາ ຖ້າເປັນສະຕຣີຈະໄດ້ສາມີທີ່ເປັນທີ່ຮັກທີ່ພໍໃຈ ບູລຸດຈະໄດ້ພັນລະຍາເປັນທີ່ຕ້ອງປະສົງອີກເຊັ້ນດຽວກັນຈະໄດ້ບຸດຍິງ-ຊາຍເປັນຄົນວ່ານອນສອນງ່າຍ ມີຮູບຮ່າງໜ້າຕາງົດງາມ ມີຄວາມປະພຶດດີກິຣິຍາມາລະຍາດຮຽບຮ້ອຍ
2. ກັນຫິມະພານ ມີ 134 ຄາຖາ ພຣະເວດສັນດອນຊົງເປັນພຣະຣາຊະໂອຣົດຂອງພຣະເຈົ້າສັນຊັຍກັບພຣະນາງຜຸດສະດີ ແຫ່ງແຄວ້ນສີວີຣາດ ປຣະສູດທີ່ຮ່ອມພໍ່ຄ້າ ຈິ່ງໄດ້ຊື່ວ່າເວສສັນຕະຣະ ເມື່ອພຣະເວດສັນດອນໄດ້ຮັບເວນຣາຊະສົມບັດຈາກພຣະບິດາ ໄດ້ພຣະຣາດຊະທານຊ້າງປັດຈັຍຍະນາເຄນແກ່ກະສັດແຄວ້ນກະລິງຄະຣາດ ປະຊາຊົນບໍ່ພໍໃຈ ພຣະເວດສັນດອນຈຶງຖຶກພຣະຣາຊະບິດາ ເນລະເທດໄປຢູ່ປ່າຫິມະພານ ອານິສົງຂອງຜູ່ບູຊາກັນນີ້ຄື ຍ່ອມໄດ້ສິ່ງທີ່ປາຖະໜາທຸກປະການຄັນຕາຍແລ້ວໄດ້ບັງເກີດໃນສຸຂະຕິໂລກສະຫວັນສະເຫວີຍລາຊະສົມບັດອັນມະໂຫລານ ມີບໍລິວານແວດລ້ອມບຳລຸງບຳເລີຢູ່ເປັນນິດຈຸຕິຈາກສະຫວັນແລ້ວຈະລົງມາເກີດໃນຕຣະກູນຂັນຕິຍະມະຫາສານ ຫຼື ຕຣະກູນພຣາຫມມະຫາສານອັນບໍລິບູນດ້ວຍຊັບບໍລິວານນາໆປະການຈະປະມານບໍ່ໄດ້ ປະກອບດ້ວຍການສະບາຍໃຈທຸກອິລິຍາບົດ
3. ກັນທານະກັນ ມີ 209 ຄາຖາ ກ່ອນສະເດັດໄປຢູ່ປ່າ ພຣະເວດສັນດອນໄດ້ພຣະຣາຊະທານສັດຕະສະດົກ ມະຫາທານຄື ຊ້າງ ມ້າ ລົດ ທານຊາຍ ທາດຍິງ ໂຄນົມ ແລະ ນາງສະຫນົມ ຢ່າງລະ 700 ອານິສົງຂອງຜູ້ບູຊາກັນນີ້ຄື ຈະບໍລິບູນດ້ວຍແກ້ວແຫວນເງີນທອງທາດ ທາສີ ແລະ ສັດ 2 ຂາ 4 ຂາ ຄັນຕາຍແລ້ວຈະໄດ້ໄປເກີດໃນສະກາພະຈອນສະຫວັນມີນາງເທບອັບສອນແວດລ້ອມຫຼາຍປະການສະເຫວີຍສຸກໃນປຣາສາດແລ້ວດ້ວຍແກ້ວ 7 ປະການ
4. ກັນວະນະປະເວດ ມີ 54 ຄາຖາ ພຣະເວດສັນດອນຊົງພຣະນາງມັດທີ ແລະ ພຣະຊາລີ(ໂອລົດ)ພຣະກັນຫາ(ທິດາ)ສະເດັດຈາກເມຶອງຜ່ານແຄວ້ນ ເຈຕະຣາດ ຈົນສະເດັດເຖີງພູເຂົາວົງກົດໃນປ່າຫິມະພານ ອານິສົງຂອງຜູ້ບູຊາກັນນີ້ຄື ຈະໄດ້ຮັບຄວາມສຸກທັງໂລກນີ້ ແລະ ໂລກໜ້າຈະໄດ້ເປັນບໍຣົມກະສັດໃນຊົມພູທະວີບ ເປັນຜູ້ມີຄວາມສະຫຼຽວສະຫຼາດສາມາດ 4ປາບອະຣິຣາດສັດຕູໃຫ້ໝົດສ້ຽງ
5. ກັນຊູຊົກ ມີ 79 ຄາຖາ ຊູຊົກພຣາຫມຂໍທານ ໄດ້ນາງອະມິດຕະຕາ ບຸດສາວຂອງເພືອນເປັນພັນຣະຍາ ນາງໃຊ້ໄຫ້ຊູຊົກໄປຂໍສອງກຸມານ ຊູຊົກເດີນທາງໄປສືບຂ່າວໃນແຄວ້ນສີວີຣາດ ສາມາດໜີລີກການທຳຮ້າຍຂອງຊາວເມືອງ ເຫັນພຣານເຈຕະບຸດຫຼອກລວງໃຫ້ພຣານເຈຕະບຸດບອກທາງໄປຍັງພູເຂົາວົງກົດ ອານິສົງຂອງຜູ້ບູຊາກັນນີ້ຄື ຈະໄດ້ບັງເກີດໃນຕະກູນກະສັດປະກອບດ້ວຍສົມບັດອັນງົດງາມກວ່າຄົນທັງຫຼາຍ ການຈະເວົ້າຈາປາໄສກໍອອນຫວານ ແມ້ຈະໄດ້ສາມີພັນລະຍາ ແລະ ບຸດທິດາກໍລ້ວນແຕ່ມີຮູບຮ່າງອັນງົດງາມ
6. ກັນຈຸລະພົນ ມີ 35 ຄາຖາ ຊູຊົກເດີນທາງຜ່ານປ່າຕາມເສັ້ນທາງທີ່ພຣາມເຈຕະບຸດແນະນຳຈົນເຖີງທີ່ຢູ່ຂອງອັດຈຸຕະລືສີ ອານິສົງຂອງຜູ້ບູຊາກັນນີ້ຄື ແມ້ຈະບັງເກີດໃນພົບໃດໆຈະເປັນຜູ້ສົມບູນດ້ວຍຊັບສົມບັດ ແລະ ບໍລິວານ ຈະມີອຸທະຍານແລ້ວຈະມີສະໂບກຂອນນີອັນເຕັມໄປດ້ວຍປະທຸມມະຊາດ ຄັນຕາຍໄປແລ້ວກໍໄດ້ສະເຫວີຍພີບພະສົມບັດໃນໂລກໜ້າສືບຕໍ່ໄປ
7. ກັນມະຫາພົນ ມີ 80 ຄາຖາ ຊູຊົກຫຼອກລວງອັດຈຸຕະລືສີໃຫ້ບອກທາງຜ່ານປ່າໄມ້ໃຫຍ່ໄປຍັງທີ່ປະທັບຂອງພຣະເວດສັນດອນ ອານິສົງຂອງຜູ້ບູຊາກັນນີ້ຄື ຈະສະເຫວີຍສົມບັດໃດໃນດາວະດຶງເທວະໂລກນັ້ນແລ້ວ ຈະໄດ້ລົງມາເກີດເປັນກະສັດມະຫາສານ ມີຊັບບໍລິວານຫຼາຍມີອຸທະຍານ ແລະ ສະໂບກະຂອນນີທີເປັນປະພາດ ເປັນຜູ້ບໍລິບູນດ້ວຍຊື່ສຽງອານຸພາບໄປທົ່ວຊົມພູທະວີບ ແລະ ທັງຈັກໄດ້ສະເຫວີຍອາຫານທິບເປັນນິດນິລັນດອນ
8. ກັນກຸມານ ມີ 101 ຄາຖາ ຊູຊົກທູນຂໍສອງກຸມານສະເພາະພຣະພັກ(ໜ້າ)ຂອງພຣະເວດສັນດອນ ແລ້ວພາອອກເດີນທາງ ອານິສົງຂອງຜູ້ບູຊາກັນນີ້ຄື ຍ່ອມປະສົບຜົນສຳເລັັດໃນຊິ່ງທີ່ປາຖະໜາ ຄັນຕາຍໄປແລ້ວໄດ້ເກີດໃນສະກາມາພະຈອນສະຫວັນໃນສະໄໝທີ່ພຣະສີອະລິຍະເມດໄຕຣມາອຸບັດກໍ່ຈະໄດ້ພົບສາສນາຂອງພຣະອົງ ຈະໃດ້ຖືປະຕິສົນທິໃນຕະກູນກະສັດ ຕະຫຼອດຈົນໄດ້ສະດັບຮັບຟັງພຣະສັດທັມມະເທສະນາຂອງພຣະອົງ ແລ້ວ ບັນລຸພຣະອໍຣະຫັນຕະຜົນພ້ອມດ້ວຍ   ທັງ 4 ດ້ວຍບຸດຣາສີທີ່ໄດ້ບອກສອນໄວ້
9. ກັນມັດທີ ມີ 90 ຄາຖາ ພຣະນາງມັດທີສະເດັດກັບຈາກໄປຫາຜົນລະໄມ້ໃນປ່າຄິດຫາສອງກຸມານຕະຫຼອດທັງຄືນ ຈົນເຖີງສະຫຼົບໄປສະເພາະພຣະພັກພຣະເວດສັນດອນ ເມື່ອຊົງຟື້ນແລ້ວພຣະເວດສັນດອນຕຣັດເລົ່າຄວາມຈິງກຽວກັບສອງພຣະກຸມານ ພຣະນາງຊົງອະນຸໂມທະນາດ້ວຍ ອານິສົງຂອງຜູ້ບູຊາກັນນີ້ຄື ເກີດໃນໂລກໜ້າຈະເປັນຜູ້ຮັ່ງມີສົມບູນດ້ວຍຊັບສົມບັດເປັນຜູ້ມີອາຍຸຍືນຍາວທັງປະກອບດ້ວຍຮູບໂສມອັນງົດງາມກວ່າຄົນທັງຫຼາຍ ຈະໄປໃນທີ່ໃດໆກໍ່ຈະມີແຕ່ຄວາມສຸກທຸກແຫ່ງ
10. ກັນສັກກະບັນ ມີ 49 ຄາຖາ ພຣະອິນພຣະເກັງວ່າຈະມີຜູ້ມາຂໍພຣະນາງມັດທີຈຶ່ງແປງກາຍເປັນພຣາຫມຊະຣາມາທູນຂໍພຣະນາງມັດທີແລ້ວຝາກໄວ້ກັບພຣະເວດສັນດອນ ອານິສົງຂອງຜູ້ບູຊາກັນນີ້ຄື ຈະເປັນຜູ້ທີ່ຈະເລີນດ້ວຍລາບຍົດຕະຫຼອດຈົນຈະຕຸລະພີພອນທັງ 4 ຄື ອາຍຸ ວັນນະ ສຸຂະ ພະລະ ຕະຫຼອດການ
11. ກັນມະຫາຊາດ ມີ 69 ຄາຖາ ຊູຊົກເດີນທາງເຂົ້າໄປແຄວ້ນສີວີຣາດ ພຣະສັດຊັຍຊົງໄຖ່(ຖາມ)ສອງກຸມານ ຊູຊົກໄດ້ຮັບພຣະຣາຊະທານລຽງ ແລະ ເຖີງແກ່ກຳດ້ວຍກິນອາຫານຫຼາຍເກີນຄວນ ອານິສົງຂອງຜູ້ບູຊາກັນນີ້ຄື ຈະໄດ້ມະນຸດສົມບັດ ສະຫວັນສົມບັດ ແລະ ນິບພານສົມບັດເມື່ອເກີດເປັນມະນຸດຈະໄດ້ເປັນພຣະລາຊາເມື່ອຈາກໂລກມະນຸດໄປກໍຈະໄປສະເຫວີຍພິບສົມບັດ ສະພາມາຈອນສະຫວັນມີນາງເທບອັບສອນເປັນບໍລິວານ ຄັນບາຣະມີແກ້ກ້າກໍ່ຈະໄດ້ນິບພານສົມບັດອັນຕັດເສຍເຊິ່ງຊາດ ຊະຣາ ພະຍາ ມານ ພົ້ນຈາກໂອສະ(ລົດ)ທັງສາມມີກາໂມຫະ ເປັນຕົ້ນ
12. ກັນສັກກັດຕິ ມີ 36 ຄາຖາ ກະສັດແຄວ້ນຖະຣິງຣາຊະຊົງຄືນຊ້າງປັດຈັຍຍະນາເຄນ ພຣະເຈົ້າກຸງສັດຊັຍ ພຣະນາງຜຸດສະດີ ພຣະຊາລີ ພຣະກັນຫາສະເດັດໄປເຊີນພຣະເວດສັນດອນ ພຣະນາງມັດທີກັບພຣະນະຄອນ ເມື່ອກະສັດທັງຫົກພຣະອົງຊົງເຫັນກັນກໍ່ມີຄວາມປິຕິຍິນດີຢ່າງຍິ່ງ ຕໍ່ມາຝົນໂບກຂອນພັດຈຶ່ງຊົງຟື້ນຄືນ ອານິສົງຂອງຜູ້ບູຊາກັນນີ້ຄື ຈະໄດ້ເປັນຜູ້ທີ່ຈະເລີນດ້ວຍພອນ 4 ປະການ ຄື ອາຍຸ ວັນນະ ສຸຂະ ພະລະ ທຸກໆຊາດແລ
13.ກັນນະຄອນກັນ ມີ 48 ຄາຖາ ກະສັດຫົກພຣະອົງສະເດັດກັບພຣະນະຄອນ ພຣະເວດສັນດອນໄດ້ຄອງຣາຊດັ່ງເດີມ ບ້ານເມື່ອງສົມບູນພູນສຸກ ອານິສົງຂອງຜູ້ບູຊາກັນນີ້ຄື ຈະໄດ້ເປັນຜູ້ບໍລິບູນດ້ວຍວົງຂະນາຍາດຂ້າທາດຊາຍ-ຍິງ ທິດາ ສາມີ ຫຼື ບິດາມານດາ ເປັນຕົ້ນຢູ່ພ້ອມໜ້າກັນດ້ວຍຄວາມຜາສຸກ ປາສະຈາກອັນຕະພານທັງປວງ ຈະທຳການໃດໆກໍພ້ອມພຽງກັນຍັງການງານນັ້ນໆ ໃຫ້ສຳເລັດລຸລວງໄປດ້ວຍດີ

                                    ພິມໂດຍສາມະເນນ ສັນຕິພາບ
ທີ່ວັດສີສະຫວ່າງ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

                                        17/12/2556

Comments

Popular posts from this blog

ຣົສວັນນະຄະດີ(ເລື່ອງພະເຫວສສັນດອນ)

ຄວາມເປັນມາຂອງວັນບຸນອອກພັນສາ