ຄຳຖວາຍຜ້າກະຖິນ ບົດສູດກຳມະວາຈາກະຖິນ ຄຳອະນຸໂມທະນາກະຖິນ

ກະຖິນນະກິດ
ຄຳຖວາຍຜ້າກະຖິນ
        ອິມັງ ພັນເຕ, ສະປະຣິວາຣັງ, ກະຖິນນະຈີວະຣະທຸດສັງ,ສັງຄັດສະ, ໂອໂນຊະຍາມະ, ສາທຸ ໂນ ພັນເຕ ສັງໂຄ ອິມັງ ສະປະຣິວາຣັງ, ກະຖິນນະທຸດສັງ ປະຕິກຄັນຫາຕຸ, ປະຕິກຄະເຫຕະວາ ຈະ, ອິມິນາ ທຸດເສນະ, ກະຖິນນັງ, ອັດຖະຣະຕຸ ອັມຫາກັງ, ທີຄະຣັດຕັງ, ຫິຕາຍະ, ສຸຂາຍະຯ.
       ຂ້າແຕ່ ພຣະສົງຜູ້ຈະເຣີນ ພວກຂ້ານ້ອຍທັງຫຼາຍ ຂໍນ້ອມຖວາຍ ຜ້າກະຖິນຈີວອນ ກັບທັງບໍຣິວານທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ ແດ່ພຣະສົງ ຂໍພຣະສົງ ຈົ່ງຮັບຜ້າກະຖິນ ກັບທັງບໍຣິວານທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ ຂອງພວກຂ້ານ້ອຍທັງຫຼາຍ ຖ້າຮັບແລ້ວ ຈົ່ງກຣານກະຖິນ ດ້ວຍຜ້ານີ້ ເພື່ອປະໂຫຍດແລະຄວມສຸກແກ່ພວກຂ້ານ້ອຍທັງຫຼາຍ ສີ້ນການລະນານເທີ້ນຯ
ຄຳອຸປະໂຫຼກກະຖິນ ແບບ 2 ອົງ
ອົງທີ 1
        ຜ້າກະຖິນທານກັບທັງຜ້າອານິສັງສະບໍຣິວານທັງປວງນີ້ ເປັນຂອງ................ ພ້ອມດ້ວຍ................ຜູ້ປະກອບດ້ວຍສັດທາ ອຸດສາຫະພ້ອມພຽງກັນນ້ອມນຳມາຖວາຍແດ່ພຣະພິກຂຸສົງຜູ້ຈຳພັນສາຖ້ວນໄຕຣມາດໃນອາວາດວິຫານນີ້,
        ກໍ່ແລ! ຜ້າກະຖິນນນະທານີ້ເປັນຂອງບໍຣິສຸດດຸດເລື່ອຍລອຍມາໂດຍນະພາອາກາດ ແລວແລ! ຕົກລົງໃນທີ່ປະຊຸມສົງ ຈະຈຳເພາະເຈາພຈົງວ່າເປັນຂອງສົງອົງໃດ ອົງໜຶ່ງກໍ່ຫາບໍ່ໄດ້ ມີພຣະບໍຣົມພຸດທານຸຍາດໄວ້ວ່າ ໃຫ້ພຣະພິກຂຸທັງປວງຍອມອະນຸຍາດໃຫ້ແກ່ພິກຂຸອົງໜຶ່ງ ເພື່ອຈະກະທຳກະຖິນນັຕ ຖາຣະກິດ ຕາມພຣະບໍຣົມພຸດທານຸຍາດ ແລະມີຄຳອັດຖະກະຖາຈານ ຜູ້ຮູ້ພຣະບໍຣົມພຸດທາທິບາຍ ສັງວັນນະນາໄວ້ວ່າ ພິກຂຸຜູ້ປະກອບດ້ວຍສີລະສຸຕະທິຄຸນ ມີສະຕິປັນຍາສາມາດຮູ້ທັມ 8 ປະການ ມີບຸບພະກິດເປັນຕົ້ນ ພິກຂຸອົງນັ້ນ ຈິ່ງສົມຄວນ ເພື່ອຈະກະທຳກະຖິນນັດຖາຣະກິດ ຕາມພຣະບໍຣົມພຸດທານຸຍາດໄດ້.
        ບັດນີ້ພຣະສົງທັງປວງ ຈະເຫັນສົມຄວນແກ່ພິກຂຸອົງໃດ ຈົ່ງພ້ອມກັນຍອມອະນຸຍາດໃຫ້ແກ່ພິກຂຸຮູບນັ້ນ ເທີ້ນ!
ອົງທີ 2
       ຜ້າກະຖິນທານກັບທັງຜ້າອານິສັງສະບໍຣິວານທັງປວງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າພິຈາຣິະນາເຫັນສົມຄວນແກ່ ....................... ເປັນຜູ້ມີສະຕິປັນຍາສາມມາດ ເພື່ອກະທຳກະຖິນນັດຖາຣະກິດ ຕາມພຣະບໍຣົມພຸດທານຸຍາດໄດ້. ຖ້າພິກຂຸອົງໃດ ເຫັນບໍ່ສົມຄວນ ຈົ່ງທັກທ້ວງຂື້ນ ໃນທ່າມກາງລະຫວ່າງສົງ (ຢຸດພັກໜ້ອຍໜຶ່ງ) ຖ້າເຫັນສົມຄວນແລ້ວ ! ຈົ່ງໃຫ້ສັດທະ ສັນຍາສາທຸການຂື້ນໃຫ້ພ້ອອມກັນເທີ້ນ..ຯ


ແບບກັມມະວາຈາໃຫ້ຜ້າກະຖິນ

ນະໂມ ຕັສສະ ພະຄະວະໂຕ ອະຣະຫະໂຕ ສັມມາສັມພຸທທັສສະ ວ່າ 3 ເທື່ອ
       ສຸນາຕຸ ເມ ພັນເຕ ສັງໂຄ, ອິທັງ ສັງຄັດສະ ກະຖິນະທຸດສັງ ອຸປັນນັງ, ຍະທິສັງຄັດສະ ປັດຕະກັນລັງ, ສັງໂຄ ອິທັງ ສັງຄັດສະ ກະຖິນະທຸດສັງ ອາຍ໌ສມະໂຕ (...........................)ທະເທຍຍະ ກະຖິນັງ ອັດຖະຣິຕຸງ, ເອສາຍັດຕິຯ
                ສຸນາຕຸ ເມ ພັນເຕ ສັງໂຄ, ອິທັງ ສັງຄັດສະ ກະຖິນະທຸດສັງ ອຸປັນນັງ, ຍະທິສັງຄັດສະ ປັດຕະກັນລັງ, ສັງໂຄ ອິມັງ ກະຖິນະທຸດສັງ ອາຍ໌ສມະໂຕ (...........................) ເທຕິ ກະຖິນັງ ອັດຖະຣິຕຸງ ຍັສ໌ສາຍັສ໌ມະໂຕ ຂະມະຕິ. ອິມັສສະ ກະຖິນະທຸດສັດສະ ອາຍັສ໌ມະໂຕ (...........................) ທານັງ ກະຖິນັງ ອັດຖະຣິຕຸງ ໂສ ຕຸນຫັດສະ ຍັດສະ ນັກຂະມະຕິ ໂສພາເສຍຍະ.
       ທິນນັງ ອິທັງ ສັງເຄນະ ກະຖິນະທຸດສັງ ອາຍ໌ສມະໂຕ (...........................)    ກະຖິນັງ ອັດຖະຣິຕຸງ ຂະມະຕິ ສັງຄັດສະ ຕັສ໌ມາຕຸນ໌ຫິ ເອວະເມຕັງ ທາຣະຍາມິ.
                ຄຳທີ່ເປັນວົງເລັບ ໃຫ້ປ່ຽນຕາມສາຍາຂອງພິກຂຸຜູ້ຮັບກະຖິນ ເຊັ່ນ ຂັນຕິທັມໂມ ເປັນຂັນຕິທັມມັສສະ ຖ້າພິກຂຸຜູ້ຮັບອ່ອນກວ່າຜູ້ສູດ ໃຫ້ຕັດ ອາຍັສສະມະໂຕ ອອກແລ້ວເຕີມ ພິກຂຸໂນ ຕໍ່ທ້າຍ ເຊັ່ນ ຂັນຕິທັມມັສສະ ປ່ຽນເປັນ ຂັນຕິທັມມັສສະພິກຂຸໂນ ເປັນຕົ້ນ
***ກ່ອນຈະການກະຖິນຕ້ອງຖອນຜ້າເກົ່າຜືນໃດຜືນໜຶ່ງກ່ອນ ,ພິນທຸຜ້າໃຫມ່ຜືນທ່ຈະຄອງ, ອະທິຖານຜ້າທີ່ຈະຄອງ,ແລ້ວວ່າຄຳຄອງ(ກລານກະຖິນ)ຕໍ່ໄປ
        ຄຳກຣານກະຖິນ
ຜ້າສັງຄາວ່າ : ອິມາຍະ ສັງຄາຕິຍາ ກະຖິນັງ ອັດຖະຣາມິ  ວ່າ 3 ເທື່ອ
ຜ້າຄຸມວ່າ: ອິມາຍະ ອຸຕຕະຣາ ສັງເຄນະ ກະຖິນັງ ອັຕຖະຣາມິ ວ່າ 3 ເທື່ອ
ຜ້າສະບົງວ່າ: ອິມາຍະ ອັນຕະຣະວາສະເກນະ ກະຖິນນັງ ອັດຖະຣາມິ ວ່າ 3 ເທື່ອ
ຄຳອະນຸໂມທະນາກະຖິນ:
ພັນສາແກ່ຄອງວ່າ: ອັດຖະຕັງ ອາວຸໂສ ສັງຄັດສະ ກະຖິນນັງ ທັມມິໂກ ກະຖິນນັດຖາໂຣ ອະນຸໂມທະຖະຯ
ພັນສາອ່ອນຄອງວ່າ: ອັດຖະຕັງ ພັນເຕ ສັງຄັດສະ ກະຖິນນັງ ທັມມິໂກ ກະຖິນນັດຖາໂຣ ອະນຸໂມທະຖະຯ
ພັນແກ່ອະນຸໂມທະນາ: ອັດຖະຕັງ ອາວຸໂສ ສັງຄັດສະ ກະຖິນນັງ ທັມມິໂກ ກະຖິນນັດຖາໂຣ ອະນຸໂມທາມະຯ
ພັນສາອ່ອນອະນຸໂມທະນາ: ອັດຖະຕັງ ພັນເຕ ສັງຄັດສະ ກະຖິນນັງ ທັມມິໂກ ກະຖິນນັດຖາໂຣ ອະນຸໂມທະຖະຯComments

Popular posts from this blog

ຣົສວັນນະຄະດີ(ເລື່ອງພະເຫວສສັນດອນ)

ຄວາມເປັນມາຂອງວັນບຸນອອກພັນສາ